LYCAMOBILE SRL
Regulamentul oficial al campaniei de pe Facebook “Concurs Dragobete”
Perioada de desfăşurare a concursului: 22 – 24 februarie 2018
1.
SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
1.1
Campania promoțională “Concurs Dragobete” ("campania") este organizată și desfășurată de Lycamobile S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, Strada Albeşti, Nr. 8, Mansarda, Camera 1, sector 2, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J40/6958/2014, CUI RO33271235 (denumită în continuare "Organizator")
1.2
Prin participarea la această campanie, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului regulament (denumit în continuare "Regulament Oficial") astfel cum sunt menționate mai jos.
1.3
Regulamentul Oficial este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile din România prin publicarea pe pagina https://www.facebook.com/LycamobileRomania/, fiind disponibil în mod gratuit oricărei persoane, pe întreaga durată a campaniei potrivit celor menționate în Secțiunea 3.
2.
SECȚIUNEA 2. ZONA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI
2.1
Concursul este organizat și se desfășoară pe pagina de facebook Lycamobile: https://www.facebook.com/LycamobileRomania/, în perioada 22.02.2018 – 24.02.2018.
2.2
Cele 10 premii se vor pune în posesie exclusiv pe teritoriul Romaniei.
3.
SECȚIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI
3.1
Concursul va fi lansat pe data de 22.02.2018 și se va desfășura până pe data de 24.02.2018, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.
3.2
Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica perioada și sistemul de funcționare al concursului pe parcursul derulării acestuia, dar nu înainte de a anunța acest lucru public, conform prevederilor din Secțiunea 1 de mai sus.
3.3
Concursul este organizat în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 99/2000, privind comercializarea produselor și serviciilor pe piață, actualizată.
4.
SECȚIUNEA 4. MĂRCILE ȘI AMBALAJELE PARTICIPANTE
4.1
Premiile concursului sunt produse/vouchere cu credit Lycamobile, mărci proprietate a Organizatorului.
5.
SECȚIUNEA 5. DREPTURI ȘI CONDIȚII DE PARTICIPARE
5.1
La acest concurs pot participa cetățenii români, persoane fizice care au domiciliul stabil în România, care au împlinit vârsta de 18 ani până la data de 22 februarie 2018, care au capacitate deplină de exercițiu și care acceptă termenii şi condiţiile prezentului Regulament Oficial denumiți în continuare („participanți”).
5.2
Prin participarea la concurs, participanților nu le vor fi impuse niciun fel de cheltuieli suplimentare
5.3
La acest concurs nu au drept de participare persoanele care prestează servicii de orice fel pentru organizator, precum și cei ai împuterniciților, precum și nici membrii familiilor acestora (copii, părinți, frați/surori, soț/soție).
5.4
Dacă sunt identificate persoane care au influențat sau care au facilitat câștigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel câștigate și de a urmări în instanță respectivele persoane pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.
5.5
Orice încercare de fraudare se soldează cu eliminarea definitivă a participantului în cauză, acesta urmând a fi informat cu privire la această decizie, telefonic sau prin e-mail.
6.
SECȚIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI
6.1
Pentru a se înscrie în campanie participanții trebuie să viziteze pagina de Facebook Lycamobile: https://www.facebook.com/LycamobileRomania/, să posteze un comentariu cu un mesaj amuzant legat de ziua de Dragobete pe pagina dedicată concursului folosind un limbaj adecvat și să dea #share acelei postări pentru a-i face și pe alții să zâmbească.
6.2
Prin tragere la sorți, persoanele participante pot câștiga un voucher Lycamobile cu 5€ credit.
6.3
Înscrierile vor fi moderate, iar Lycamobile SRL își rezervă dreptul de a șterge sau descalifica postările care pot fi percepute ca fiind ofensive, jignitoare, ofensatoare, care conțin limbaj sau imagini obscene ori nu corespund valorilor Lycamobile SRL sau regulamentului concursului.
6.4
Participarea este permisă doar pentru persoanele care locuiesc în România.
7.
SECȚIUNEA 7. CLAUZE DIVERSE DE ÎNSCRIERE
7.1
Un participant are dreptul la o singură înscriere pe toată perioada concursului;
7.2
La tragerile la sorți nu vor participa înscrierile care nu cuprind informațiile solicitate conform specificațiilor de mai sus.
8.
SECȚIUNEA 8. COMUNICAREA CU ORGANIZATORUL
8.1
În vederea obținerii de informații referitoare la concurs, la modalitățile de înscriere, participanții pot solicita informații pe contul de facebook https://www.facebook.com/LycamobileRomania/.
8.2
Orice nelămurire/contestație va fi soluționata în cel mult 48 de ore lucrătoare.
9.
SECȚIUNEA 9. PREMIILE CAMPANIEI
9.1
În cadrul concursului se vor acorda 10 premii, constând în voucher Lycamobile cu 5€ credit fiecare. Valoarea totală a premiilor nu depășește 300 RON.
10.
SECȚIUNEA 10. VALIDAREA CÂȘTIGĂTORILOR ȘI ACORDAREA PREMIILOR
10.1
Lycamobile SRL va anunța câștigătorii printr-un comentariu la postarea de concurs la data de 26.02.2018.
10.2
Câștigătorii trebuie să accepte premiul în termen de 24 de ore de la anunțarea lor, răspunzând prin mesaj privat, și oferind toate detaliile pentru livrarea premiului.
10.3
Prin înscrierea la acest concurs, participanții sunt de acord ca Lycamobile SRL să facă public numele lor cu privire la câștigarea premiului.
10.4
Tragerea la sorți a câștigătorilor se organizează la sfârșitul perioadei de desfășurare a concursului și presupune selectarea aleatorie a 10 participanti din totalul userilor, care au trecut de faza de jurizare până la data efectuării extragerii folosind https://www.random.org/;
10.5
La extragere vor participa cei care, după ce au adăugat un comentariu pe pagina de concurs, la postarea dedicată concursului folosind un limbaj adecvat, dau share/distribuie postarea.
10.6
La momentul punerii în posesie a premiului, câștigătorul va lua la cunoștință și va semna un document de primire al premiului câștigat.
11.
SECȚIUNEA 11. CLAUZE DIVERSE PRIVIND ACORDAREA PREMIILOR ȘI VALIDAREA CÂȘTIGĂTORILOR
11.1
Câștigătorul unui premiu nu-l poate ceda, integral sau în parte, unei alte persoane.
11.2
Pentru a putea fi validați câștigători este necesar ca participanții să adauge un comentariu pe pagina de concurs, la postarea dedicată concursului folosind un limbaj adecvat şi să dea share/distribuie postarea.
11.3
Câștigătorii vor fi validați doar dacă respectă toate prevederile prezentului Regulament.
11.4
Premiul oferit în cadrul prezentei campanii nu poate fi înlocuit cu bani sau cu alte beneficii și va fi pus în posesia câștigătorului doar pe teritoriul României.
12.
SECȚIUNEA 12. RESPONSABILITATE ȘI RĂSPUNDERE
12.1
Organizatorul concursului nu își asumă responsabilitatea:
12.1.1
pentru informațiile incomplete, inexacte sau incorecte colectate de la participanți.
12.1.2
pentru întreruperile neanunțate ale serviciului de internet de furnizorii locali ai acestui serviciu sau blocarea accesului intern din cauza supraaglomerării rețelelor de internet pe perioadele de trafic intens;
12.1.3
pentru eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon care au fost înregistrate pentru contactare și validare;
12.1.4
pentru eventualele dispute legate de drepturile asupra adresei de e-mail care a fost înregistrată pe site pentru finalizarea comenzii;
12.1.5
Organizatorul nu are nicio obligație de a întreține corespondența cu solicitanții unor astfel de revendicări ce apar ulterior acordarii efective a premiilor.
12.2.
Prin participarea la concurs, toți participanții și eventualii câștigători sunt de acord și se obligă să respecte și să se conformeze tuturor cerințelor și condițiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atrăgând răspunderea personală și exclusivă a participanților și eventualilor câștigători.
12.3.
Organizatorul își rezervă dreptul de a exclude definitiv orice participant în Campanie care, prin comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al Campaniei.
13.
SECȚIUNEA 13. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE
13.1
Tuturor participanților la “Concurs Dragobete” pe contul de facebook https://www.facebook.com/LycamobileRomania/ le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date.
13.2
Baza de date formată ca urmare a organizării acestui concurs va fi distrusă ulterior finalizării procedurilor de validare și punere în posesie a premiului. Organizatorul nu va stoca nicio informație și nu va forma nicio baza de date ca urmare a înscrierilor în Campanie cu alt scop decât acela al premierii participantului câștigător.
14.
SECȚIUNEA 14. TAXE ȘI IMPOZITE
14.1
Organizatorul se obligă să calculeze, să rețină, să vireze și să declare impozitul pe veniturile obținute din premii de câștigători, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
14.2
Organizatorul sau împuternicitul campaniei nu este răspunzator de plata altor taxe sau a altor obligații financiare legate de premiile oferite, acestea fiind în sarcina persoanei câștigătoare. Orice alte cheltuieli care nu sunt acoperite în mod specific de acest Regulament Oficial vor fi suportate de câștigător.
15.
SECȚIUNEA 15. ÎNCETAREA CAMPANIEI
15.1
Prezentul concurs poate înceta înainte de termen în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua această campanie promoțională.
16.
SECȚIUNEA 16. LITIGII
16.1
În cazul unor potențiale litigii aparute între Organizator și participanții la concurs, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu se vor adresa pentru soluționare instanțelor competente române în jurisdicția cărora se afla Organizatorul.

Group Site
Înapoi sus Derulaţi în jos

Live Broadcast - Live Audio Broadcast of PSL T20

 
PSL Banner

* This is a mandatory field

New User:

Returning user: